(1)
Etam, K. PREFACE KINDAI ETAM VOLUME 7 NOMOR 2 NOVEMBER 2021. ke 2021, 7.