(1)
Etam, K. PREFACE KINDAI ETAM VOLUME 2 NOMOR 1 NOVEMBER 2016. ke 1, 2.